logoresim
 
solarkaresim arkaresim
sagarkaresiim
sagarkaplanresim
arkaplanresim
sa�arkaplanresim
bayrakresim
Neden Biz
Hasars�z Nakliye garantisi

Uzman�ndan demonte ve monte i�lemleri

��ini iyi bilen kadro

Mal�n de�erine g�re Sigorta

Memnuniyetsizlik durumunda para iade garantisi

Ko�ulsuz m��teri memnuniyeti garantisi


 

 

Akayd�n Nakliyat - ATA�EH�R
Tel: 0216 573 98 27
Tel: 0216 612 16 98
Tel: 0212 211 23 82
Gsm: 0535 228 29 87
Gsm: 0535 313 91 79


Yetki Belgelerimiz

k1resim

k3resim
 

kararesim


�ller Aras� Mesafeler

�l - �l�eleri Aras� Mesafeler

 

bannerresim  
  ANASAYFA


AKAYDIN EVDEN EVE NAKL�YAT

Evden Eve Nakliyat sekt�r�nde  geli�mi� �a�a uygun en iyi hizmet e  AKAYDIN Evden Eve Nakliyat fark� ile ula�abilirsiniz. Sekt�re ba�l� bulunan dallar i�inde her dala �zel ta��ma talepleri, paketleme materyalleri, o dala ait profesyonel yeti�tirilmi� eleman kadrosu ve kapal� kasa ara� filomuz ile hijyenik ko�ullar alt�nda hizmet vermeyi ilke edinerek ba�ar�ya ula�maktay�z

Ta��ma esnas�nda ev e�yas�n�n her t�rl� paketlemesi, nakliyesi, yeni adresinde kolilerin a��lmas� ve mobilyalar�n yerle�tirilmesi, demonte edilen mobilyalar�n tekrar monte edilmeleri itinal� bir bi�imde yap�lmaktad�r.
 

aracyeniresim

Yap�lmakta olan t�m i�lemler kendi dal�nda profesyonel bir ekip ve ekip ba�kan� taraf�ndan idare edilerek yap�l�r.Bir mobilyac� , elektrikli ev aletleri montaj�ndan sorumlu bir personel ile beraberinde Paketleme kadrosu ile birlikte bir ekip olu�turularak size hizmet sunulmaktad�r.

Evden eve nakliyat i�leminin ger�ekle�tirilmesi s�ras�nda her t�rl� soru ve sorunlar�n�z i�in sizinle ilgilenecek bir ekip yetkilimiz yan�n�zda mevcut bulunur
Hizmet verdi�imiz Evden eve nakliyat sekt�r�nde �al��ma sistemimiz hijyenik paketleme ve tecr�beli elemanlarla olu�ur.

   Nakliyat denilince Tan�lan bir firma akla gelmelidir. Bizler ta��ma esnas�nda kendi firmam�za yak���r �ekilde i� yapmaktay�z. Firmam�z ara�lar�n�n modelleri y�ksek olmakta ve kapal� �elik kasa olup i�leri m�bleli olmaktad�r.

  
Firmam�z�n ger�ekle�tirece�i ta��ma �ncesinde e�yalar�n�z, sizlere �cretsiz olarak hizmet veren eksperlerimiz taraf�ndan tespit edilir. Bu tespitteki ama�; e�yan�z� alabilecek arac�n, eleman say�s�n� ve paketleme i�in gerekli olan malzemenin belirlenmesidir
 
Evden Eve Ta��mac�l�k

Akayd�n Evden Eve Nakliyat hijyenik paketleme ve tecr�beli elamanlar�yla sizlere kusursuz bir nakliyat hizmeti sunuyor.

Akayd�n Nakliyat evden eve nakliyat ;b�ro ta��mac�l���, ofis ta��mac�l���, ask�l� tekstil nakliyesi, fuar ta��mac�l��� ve banka ta��mac�l��� alan�nda sizlere hizmet vermektedir.T�m nakliye i�lemlerinizde e�yalar�n�z� olabilecek hasarlara kar�� korumak ad�na b�y�k dikkatle ve en y�ksek kalitede ta��maktay�z.

Evden eve nakliyede �zenle yap�lan paketleme tekni�i ile e�yalar�n�z�n hasar g�rmesi engellenmektedir.�rne�in tabaklar�n�z�n aralar�na ka��t konularak �izilmesi ve k�r�lmas� engellenmektedir.Elektronik e�yalar kolilere konularak zarar g�rmesi engellenir.Elbiseleriniz i�in ise ask�l� koliler kullan�l�r.

T�m paketleme i�lemleri bittikten sonra �zel olarak dizayn edilmi� �elik kap�l� ara�lar�m�z ile ta��naca�� yere h�zl� ve g�venli bir �ekilde ula�t�r�l�r.

Ta��ma esnas�ndaki paketleme,e�yalar�n�z�n nakliyesi ,gidece�i adreste kolilerin a��lmas� ve tekrar yerle�tirilmesi firmam�z taraf�ndan itina ile yap�l�r.Evden eve nakliyat s�ras�nda sizin soru ve sorunlar�n�za h�zl� ve pratik ��z�mler sunmaktay�z.�stedi�iniz do�rultsun da sizlere hizmet veriyoruz.M��terilerimizin memnuniyeti bizim i�in olduk�a �nemlidir.

�ehirler Aras� Ta��mac�l�k

Bir �ehirden ba�ka bir �ehre nakliyat i�leriniz oldu�unda size nakliyat i�in bir s�re veririz ve bu s�re i�erisinde nakliyat i�leriniz tamamlanm�� olur.

�ehirleraras� ta��mac�l�kta Akayd�n kalitesini ya�amak i�in bir�ok se�ene�iniz var.
Ta��nacak e�yan�n cinsi b�y�kl��� ne olursa olsun T�rkiye’nin t�m illerine hizmet vermekteyiz.

Biz biliyoruz ki b�t�n Evden Eve Nakliyat firmalar� ayn� de�ildir, biz sizin bireysel ihtiya�lar�n�za ofisinizi ta��rken en iyi yan�t� verebilecek deneyim ve birikime sahibiz.

Ofis Ta��mac�l���

Ofisiniz ne kadar b�y�k veya e�yalar�n�z ne kadar �ok olursa olsun ta��nma i�lerinizi en dikkatli ve en �abuk �ekilde ger�ekle�tiriyoruz. Yeni ofisinize ge�i� zaman�n�z� en aza indirmemizdeki ama� i� kayb�n�z� minimum seviyede tutmakt�r.

Ta��nman�zdan �nce sizinle bir �al��ma plan� haz�rlay�p, size en uygun zamanda ta��nma i�leminizi ger�ekle�tiriyoruz.

Biz biliyoruz ki b�t�n Evden Eve Nakliyat firmalar� ayn� de�ildir, biz sizin bireysel ihtiya�lar�n�za ofisinizi ta��rken en iyi yan�t� verebilecek deneyim ve birikime sahibiz.

Ofisinizin nakliye i�lerine ba�lad���m�zda her e�yan�z�n cinsine g�re �zel paketleme malzemeleri se�erek en kaliteli �ekilde ta��nmas�n� sa�l�yoruz.

�ekmecelerinizi, her t�rl� ah�ap ve mobilya e�yalar�n�z� da �zenle paketliyor ve sars�nt�s�z bir �ekilde ta��nmalar�n� sa�l�yoruz.

Fabrika Ta��mac�l��� 

 

Firmam�z fabrika taşımacılığı i�in �zel eğitim almış ekip ve ekipmanlarıyla daha konforlu bir fabrika taşımacılığı sunmaktadır.

   Fabrika taşımacılığında ilk etapta fabrikanın ofis b�l�m� Avrupa dan ithal ped graft kağıtlarla ambalajlanarak taşınır.

   Daha sonra fabrikanın �alışma b�l�mleri b�y�k bir titizlikle taşınır  Stantlar s�k�l�r  Diğer tarafta aynı şekilde kurulur  Stant i�erisindeki malzemeler ise toplanır diğer tarafta stant i�erisine yerleştirilir.

   Paletli �r�nler ve fabrikan�n makineleri i�in ise firmam�z lift'li ara�lar ile taşıma yapmaktadır
 

Ma�aza Ta��mac�l���

Ma�aza ta��mac�l��� ask�l� ta��mac�l�k hizmetimiz sayesinde siz ma�aza sahipleri i�in sorun olmaktan ��kmaktad�r. Ma�aza ve / veya tekstil ta��malar�nda kullan�lmak �zere �zel olarak haz�rlanm�� olan ara�lar�m�z ile ma�aza ve ekipmanlar�n�z� sorunsuz �ekilde ta��maktay�z.

Biz biliyoruz ki b�t�n ta��mac�l�k firmalar� ayn� de�ildir, biz sizin bireysel ihtiya�lar�n�za ofisinizi ta��rken en iyi yan�t� verebilecek deneyim ve birikime sahibiz.

- Ma�aza reyonlar� ambalajlan�r ve ta��n�r.
- Mobilyalar ambalajlan�r ve ta��n�r.
- Kabinler ambalajlan�r ve ta��n�r.
- Mankenler ambalajlan�r ve ta��n�r.
- Elbiseler ambalajlan�p ask�l� araca yerle�tirilir.
- Varsa dekor malzemeleri ambalajlan�r ve ta��n�r.

Tekstil Ta��mac�l���

Tekstil �irketleri ve fabrikalar�n�n genel olarak �e�itli b�y�kl�klerde dokuma, kesme, �t�leme vs gibi bir�ok makine bulunmaktad�r. Bu de�erli makinelerin ta��nmalar� da b�y�k �nem arz etmektedir.

Biz biliyoruz ki b�t�n ta��mac�l�k firmalar� ayn� de�ildir, biz sizin bireysel ihtiya�lar�n�za ofisinizi ta��rken en iyi yan�t� verebilecek deneyim ve birikime sahibiz.

- Overlok makineleri ambalajlan�r ve ta��n�r.
- Diki� makineleri ambalajlan�r ve ta��n�r.
- �t�ler ambalajlan�r ve ta��n�r..
- Tekstil mobilyalar� ambalajlan�r ve ta��n�r.
- Kesim makineleri ambalajlan�r ve ta��n�r.
- A��r makineler forklift ile y�klenmektedir.

Ambalajlama


Nakliye yapt�r�rken �nemli konulardan biride iyi paketlemedir. �zenli yap�lm�� paketleme ve yeti�mi� elemanlar ile e�yalar� hasar g�rmeden ambalajlatmal�s�n�z. Firmam�z Evden Eve Nakliye Depolama, B�ro ve Ofis Ta��mac�l���, Evden Eve Nakliyat, Fuar ta��mac�l���, Konferans ve Toplant� ta��mac�l���, Banka ta��mac�l���, �irket ve firma ta��mac�l���, Fabrika ve Tesis Demonte, monte ve ta��nmas�, Ask�l� tekstil ta��mac�l���, Asans�rl� ta��mac�l�k, �ehirler aras� ve �ehir i�i nakliyat konular�nda sizlere hizmet vermektedir.

Depolama

Evinizi nakledece�iniz �ehirde yeni adresiniz belli olmadan yola ��kman�z yada oturdu�unuz evi yola ��kmadan bir s�re �nce bo�altman�z gerekti�inde, hatta belirli s�reli g�revler i�in ba�ka bir �ehre veya �lkeye giderken baz� e�yalar�n�z� d�n���n�ze kadar bir yerde korumak istedi�inizde e�yalar�n�z paketlendikten sonra 7m� e�ya depolamaya uygun tahta sand�klarla depolan�r, kapaklar� �ak�l�p m�h�rlenir, sand�klar teslimatta ancak sizin nezaretinizde a��l�r.

Depolamada en g�venli ve kapal� depolar�yla , sizlere depolama hizmetimizi de sunuyoruz. Ve size g�ven veriyoruz .Her t�rl� su , sel , deprem , yang�n ve h�rs�zl�k sigortas�yla depomuz hizmetinizdedir. Koyacak yer bulmakta g��l�k �ekti�iniz k�smi veya bir evin b�t�n e�yas� olmas� halinde, e�yalar�n�z� battaniye, ip, karton koli ve karton silindirik f���lara koymak sureti ile liste halinde teslim al�yoruz.

 

Kalitelitasarim.com web tasar�m

resimm
ŞEHİRLER ARASI NAKLİYAT      ŞEHİRLER ARASI NAKLİYAT     İSTANBUL DEPOLAMA FİRMALARI İstanbul depolama firmalari