Neden Biz
Hasarsz Nakliye garantisi

Uzmanndan demonte ve monte ilemleri

ini iyi bilen kadro

Maln deerine gre Sigorta

Memnuniyetsizlik durumunda para iade garantisi

Koulsuz mteri memnuniyeti garantisi


 

 

Akaydn Nakliyat - ATAEHR
Tel: 0216 573 98 27
Tel: 0216 612 16 98
Tel: 0216 573 83 40
Tel: 0212 211 23 82
Gsm: 0535 228 29 87
Gsm: 0535 313 91 79


Yetki Belgelerimiz


ller Aras Mesafeler

l - leleri Aras Mesafeler

facebook

kredikart

 

 
  Nisanta�� Nakliyat

   N��ANTA�I Merkezi, Valikona�� Caddesi ile Te�vikiye Caddesi'nin kesi�ti�i kav�akta yer alan an�t ta� olan semt. Ni�anta�� ad�, �stanbul'un semt adlar� tipolojisinde k�keni bir alamete dayal� olanlar aras�nda yer al�r. Te�vikiye Camii'nin avlusunda bulunan iki ni�an ta��ndan III. Selim' e ait olan en eskisi, 1205/1790-91; II. Mahmud'a ait olan ikincisi 1226/1811 tarihini ta��r. Abd�lmecid 1270/1853-54 te Te�vikiye Camii'ni yeniletti�i gibi burada bir mahalle kurulmas� iste�ini de iki an�t ta�a kaz�tt��� yaz�yla belgelemi�tir. �ki ta�tan biri Te�vikiye Caddesi'nde bug�n Harbiye Karakolu olan eski Ni�anta�� Karakolu' nun yan�ndaki bo�lukta, di�eri Te�vikiye Caddesi, Rumeli Caddesi ve Valikona�� Caddesi'nin kesi�ti�i kav�akta bulunmaktad�r. Ayn� tarzda yap�lm�� her iki ta��n �st�nde �Eser-i Avat�f-� Mecidiye Mahalle-i Cedide-i Te�vikiye� (Abd�lmecid'in kar��l�ks�z iyilikseverli�inin eseri olan yeni Te�vikiye Mahallesi) ibaresi yer al�r. Abd�lmecid'in y�reyle ilgisi Dolmabah�e Saray�'na ta��nmas�yla daha da artm��, 1857'de �ehzadelerinin s�nnet d���nlerinin �Ni�anta�� Sahras�� nda yap�lmas�n� emretmi�ti. Aradan bir on y�l ge�tikten sonraki kay�tlarda ise art�k Ni�anta��'n�n imara a��ld���, ilk konaklar�n yap�lmaya ba�land��� g�r�l�r. Bundan sonra Ni�anta�� bir konaklar ve saraylar kenti olarak geli�ecek, 1910'lardan ba�layarak buna apartmanlar eklenecektir. 1950'lere kadar k�r-kent i�eri�i bi�iminde s�rm��t�r. Taksim-Harbiye aras�na bak�ld���nda ana yolun sa� taraf� askeri tesisler, mezarl�klar ve bah�elerle doludur. Arkalar� ise 1940'lara kadar bostanl�kt�r. Sol yan daha h�zla iskan edilmi�, apartmanla�m��t�r. 12 A�ustos 1961'de kald�r�lana kadar, Ma�ka-Beyaz�t, Ma�ka-T�nel, Ma�ka-Fatih ve Harbiye-Fatih g�zergahlar� aras�ndaki tramvaylar uzun zaman semtin ba�l�ca toplu ula��m arac� olmu�tur. 1930'lardan sonraki geli�me b�t�n �stanbul'da oldu�u gibi apartmanla�ma y�n�nde olmu�; Ni�anta��, �evresindeki Taksim, Harbiye, Osmanbey, �i�li gibi semtlerle birlikte �stanbul'un en h�zl� apartmanla�an semtlerinden biri durumuna gelmi�tir. Ama bu apartmanla�ma se�kin bir yap�la�ma olarak s�rm��, semt �zellikle �st ticaret ve sanayi kesiminin tercih etti�i bir yerle�me yeri h�viyetini korumu�, anacaddeler boyunca s�ralanan al��veri� ma�azalar� da bunu desteklemi�tir. 1920'lerin konaklar semti Ni�anta��, b�t�n �stanbul gibi b�y�k bir de�i�im ge�irmi�; yo�un trafikli, canl�, kalabal�k ve gerek konut b�lgesi olarak gerekse l�ks ma�azalar�, galerileri, zarif vitrinleri ile her �eye ra�men se�kin bir semt olmay� s�rd�rm��t�r.

      

 

Ni�anta�� nakliyat , ni�santas� evden eve nakliyat , Ni�anta�� ev nakliyesi ,Ni�anta�� kiral�k e�ya depolar� ,Ni�anta�� evden eve nakliyat firmalr� ,Ni�anta�� kiral�k depo , Ni�anta�� evden eve nakliyat firmalar� ,Ni�anta�� nakliyat fiyatlar�

www.egenakliye.com

www.akaydinnakliyat.com

www.istanbulevnakliyesi.com

 

 

 

Ni�anta�� nakliyat , ni�santas� evden eve nakliyat , Ni�anta�� ev nakliyesi ,Ni�anta�� kiral�k e�ya depolar� ,Ni�anta�� evden eve nakliyat firmalr� ,Ni�anta�� kiral�k depo , Ni�anta�� evden eve nakliyat firmalar� ,Ni�anta�� nakliyat fiyatlar�

 

Ni�anta�� nakliyat , ni�santas� evden eve nakliyat , Ni�anta�� ev nakliyesi ,Ni�anta�� kiral�k e�ya depolar� ,Ni�anta�� evden eve nakliyat firmalr� ,Ni�anta�� kiral�k depo , Ni�anta�� evden eve nakliyat firmalar� ,Ni�anta�� nakliyat fiyatlar�

 

 

Ni�anta�� nakliyat , ni�santas� evden eve nakliyat , Ni�anta�� ev nakliyesi ,Ni�anta�� kiral�k e�ya depolar� ,Ni�anta�� evden eve nakliyat firmalr� ,Ni�anta�� kiral�k depo , Ni�anta�� evden eve nakliyat firmalar� ,Ni�anta�� nakliyat fiyatlar�

 

 

 

Ni�anta�

Şehirler arası Nakliyat    Şehirler arası nakliye

 

Anadolu yakası depolama      Avrupa yakası Depolama

� nakliyat , ni�santas� evden eve nakliyat , Ni�anta�� ev nakliyesi ,Ni�anta�� kiral�k e�ya depolar� ,Ni�anta�� evden eve nakliyat firmalr� ,Ni�anta�� kiral�k depo , Ni�anta�� evden eve nakliyat firmalar� ,Ni�anta�� nakliyat fiyatlar�

 

 

Ni�anta�� nakliyat , ni�santas� evden eve nakliyat , Ni�anta�� ev nakliyesi ,Ni�anta�� kiral�k e�ya depolar� ,Ni�anta�� evden eve nakliyat firmalr� ,Ni�anta�� kiral�k depo , Ni�anta�� evden eve nakliyat firmalar� ,Ni�anta�� nakliyat fiyatlar�